Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky  č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Prevádzka každej materskej školy (bez ohľadu na jej zriaďovateľa) sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.

O ORGANIZAČNOM HARMONOGRAME ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN 2018/2019 pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Vás budeme priebežne informovať.

 

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

jesenné

30. október 2018
(utorok)

31. október –
2. november 2018

5. november 2018
(pondelok)

vianočné

21. december 2018
(piatok)

23. december 2018
- 7. január 2019

8. január 2019
(utorok)

polročné

31. janurár 2019
(štvrtok)

1. február 2019
(piatok)

4. február 2019
(pondelok)

jarné/košický kraj

15. február 2019
(piatok)

28. február -
22. febuár 2019

25. február 2019
(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019
(streda)

18. apríl -
23. apríl 2019

24. apríl 2019
(streda)

letné

28. jún 2019
(piatok)

1. júl -
31. august 2019

2. september 2019
(pondelok)