Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ na Bernolákovej ulici 14 v Košiciach, na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch od:

  30.04.2019 – 03.05.2019
v čase od  7:00 hod. – 12:30 hod.,

 z toho dňa 02.05.2019
 v čase od 11:00 hod. – 16:45 hod.

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
 • rodný list dieťaťa
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Priebežne sa do materskej školy prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.
 • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.
 • Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľ prijíma deti v zmysle bodu 5 a 6.
 • Osvojené hygienické návyky (bez plienok).

Deti sa prijímajú po osobnej konzultácii zákonného zástupcu dieťaťa s riaditeľkou školy v dňoch od 30.04.2019 – 03.05.2019 v čase od 7,00 hod. – do 12,30 hod. Dňa 02.05.2019 v čase od 11,00 hod. – 16,45 hod., v kancelárii riaditeľky materskej školy. Podrobnejšie informácie k zápisu, podmienkam prijatia a dochádzke dieťaťa do MŠ sú v sekcii „Školský poriadok“.